Politică de confidențialitate

Prezenta Politică este aplicabilă din data de 21 decembrie 2022.

 

1.1 Introducere

Operatorul de date este GLODEANU ȘI ASOCIAȚII SPARL, cu sediul profesional în București, Sector 1, Calea Floreasca nr. 194, Floreasca Lake Offices, etaj 2, autorizată prin decizia nr. 570 emisă de Baroul București la data de 12 martie 2019, înregistrată la Baroul București sub nr. 82/2019 („Glodeanu și Asociații” sau „Societatea”).

Datele de contact generale includ adresa de e-mail office@glodeanupartners.ro.

 

1.2. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea acționează cu cea mai mare diligență atunci când prelucrează datele cu caracter personal, în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a acesteia.

De asemenea, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pe baza unui temei juridic, precum: încheierea sau executarea unui contract la care dvs. sunteți parte, respectarea unei obligații legale a Societății, în temeiul consimțământului dvs., protejarea intereselor dvs. vitale, ale altei persoane fizice, ale Societății sau ale unui terț (cu excepția situațiilor în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale dvs. prevalează asupra celorlalte interese), constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

1.3 Categorii de date cu caracter personal care pot fi prelucrate

Societatea poate prelucra date cu caracter personal obținute atât de la dvs., cât și din surse publice sau alte surse terțe.

Astfel, printre datele cu caracter personal pe care Societatea le poate prelucra se numără:

 • informații de contact și de identitate despre dvs. (precum adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon, numele complet, data și anul nașterii, sexul, fotografia, societatea la care lucrați, funcția și poziția, precum și alte date din acte de identitate sau legate de forma de exercitare a profesiei);
 • Informații tehnice (precum informații generate ca urmare a politicii de securitate IT a Societății, a accesării de către dvs. a internetului din sediul Societății sau a materialelor și comunicărilor pe care le trimite Societatea în format electronic);
 • Informații financiare (referitoare la plăți, contul bancar);
 • Informații cu relevanță pentru procedurile de acceptare de proiecte, colaborări sau noi parteneri, inclusiv soliditate financiară și aspecte referitoare la reputație;
 • Informații profesionale;
 • Informații despre istoricul unei persoane (precum CV-uri);
 • Informații generate de Societate în cadrul asistenței juridice oferite unui client sau altor activități ale Societății;
 • Alte informații cu caracter personal furnizate Societății de către sau în numele partenerilor contractuali sau obținute de Societate din surse publice;
 • Orice alte informații în legătură cu dvs. pe care este posibil să le furnizați Societății;

 

1.4 Furnizarea datelor cu caracter personal

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie comunicate de către dvs. în mod direct, este necesar să furnizați toate categoriile de date cu caracter personal solicitate. În caz contrar, nu vom putea să ne desfășurăm activitatea (inclusiv, printre altele, să vă furnizăm serviciile noastre).

În cazul în care furnizați Societății date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le informați, înainte de dezvăluirea datelor, despre modul în care Societatea intenționează să le prelucreze datele, astfel cum se prevede în această Politică de Confidențialitate.

 

1.5 Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Durata pentru care Societatea va păstra datele cu caracter personal diferă în funcție de mai multe criterii:

(a) duratele prevăzute de legislații specifice,

(b) durata acordării consimțământului de către dvs. (în cazul în care, după retragerea consimțământului, nu există motive legitime și imperioase care să justifice continuarea prelucrării datelor),

(c) duratele în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de Societate sau de Societate,

(d) durata colaborării,

(e) durata necesară pentru îndeplinirea scopului prelucrării datelor cu caracter personal,

(f) durata contractului de asistență juridică, precum și după încetarea acestuia, în conformitate cu politicile interne și cu obligațiile legale ce revin Societății.

 

1.6 Drepturile dvs. în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

 

    1.6.1 Dreptul de acces

Puteți obține o confirmare a faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Societate și, în caz afirmativ, informații relevante privind activitatea de prelucrare. De asemenea, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate de dvs.

    1.6.2 Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal

Puteți corecta datele dvs. cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte.

    1.6.3 Dreptul la ștergerea datelor

Puteți să obțineți ștergerea datelor dvs. cu caracter personal numai în anumite situații. De exemplu, nu vom putea da curs solicitării dvs. în următoarele cazuri:

 • există un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în afară de consimțământ,
 • există unele motive legitime ale Societății care prevalează în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal,
 • dacă prelucrarea datelor cu caracter personal presupune exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare,
 • dacă prelucrarea datelor cu caracter personal presupune respectarea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale,
 • dacă prelucrarea datelor cu caracter personal presupune constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

    1.6.4 Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți să solicitați să nu utilizăm datele dvs. cu caracter personal, ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte solicitări pe care o aveți, precum:

 • solicitarea rectificării datelor,
 • opunerea la ștergerea datelor în situația unei prelucrări ilegale,
 • solicitarea de furnizare a anumitor date pentru apărarea unui drept,
 • opunerea la prelucrarea datelor.

 

    1.6.5 Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal

Puteți să primiți datele dvs. cu caracter personal pe care le-ați furnizat Societății în format electronic și le puteți transmite unui alt operator de date.

 

    1.6.6 Dreptul la opoziție

Vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în limitele și condițiile prevăzute de lege. Astfel, dreptul la opoziție nu se aplică în cazul în care prelucrarea se bazează pe temeiul interesului legitim, pe temeiul reprezentat de necesitatea prelucrării datelor pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public, nici în cazul în care Societatea demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea datelor și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul prelucrării privește constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

    1.6.7 Dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere

Puteți formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

    1.6.8 Dreptul de a retrage consimțământul

Vă puteți retrage consimțământul la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cu mențiunea că această retragere nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuate în temeiul consimțământului acordat înainte de momentul retragerii (sau în baza unui alt temei).

 

1.7 Procesul decizional automatizat. Crearea de profiluri

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică de Confidențialitate nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri. În cazul în care acest aspect se va schimba, prezenta politică va fi actualizată în timp util, Societatea urmărind respectarea legislației în consecință.

 

1.8 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Vom folosi datele cu caracter personal furnizate de dvs. în următoarele scopuri:

 • pentru pregătirea și furnizarea serviciilor solicitate,
 • pentru comunicarea cu dvs. referitor la solicitările dvs. și orice alt aspect considerat relevant,
 • pentru trimiterea, în format electronic, a notelor noastre informative cu privire la modificările intervenite la nivelul legislației, jurisprudenței și practicii autorităților, dar numai dacă v-ați dat acordul în mod expres cu privire la această prelucrare,
 • în vederea unor potențiale colaborări cu clienți sau potențiali clienți,
 • pentru gestionarea logistică și dezvoltarea activităților suport celei de asistență juridică,
 • pentru gestiunea administrativă a contractelor, inclusiv a aspectelor financiare și contabile, facturare și recuperarea creanțelor,
 • pentru gestionarea relațiilor publice și a reprezentării intereselor Societății, inclusiv în relația cu organe statutare, camere de comerț, alte firme de avocatură, ONG-uri, platforme mass-media, diverse autorități publice, alte entități,
 • pentru recrutare, precum și asigurarea de practică profesională și alte stagii,
 • pentru operațiuni de dezvoltare sau reorganizare.

 

1.9 Interesele Societății

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de Societate se bazează pe interese legitime, precum:

 • interesul legitim în minimizarea relaționării cu persoane fizice sau juridice care pot prezenta riscuri crescute din punct de vedere juridic, financiar sau al reputației,
 • interesul legitim în buna executare a contractelor cu clienții Societății sau alți parteneri contractuali,
 • interesul legitim de promovare a brandului, expertizei și reputației Societății, în limitele permise de legislație și regulile profesiei, inclusiv în contextul organizării sau participării la diverse conferințe, seminarii sau alte evenimente sau contribuții științifice sau informative către clienți, potențiali clienți sau alte persoane sau entități,
 • interesul legitim de a dezvolta și implementa relații eficiente cu furnizorii,
 • interesul legitim de dezvoltare și menținere a unei infrastructuri adecvate, inclusiv la nivel IT și de comunicare, corelată cu evoluțiile activităților,
 • interesul legitim în buna derulare, dezvoltare, protejare și promovare a activităților Societății conform obiectului de activitate.

 

1.10 Potențiali destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transmise, după caz:

(i) instanțelor judecătorești sau arbitrale, precum și altor autorități și instituții publice (precum Registrul Comerțului, Cartea Funciară, Arhiva Electronică, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională de Administrare Fiscală, organe de urmărire penală, organe de ordine publică și siguranță națională, Consiliul Concurenței), entităților indicate de dvs., dacă acest lucru este în interesul dvs. și este necesar,

(ii) clienților care ne-au furnizat datele dumneavoastră cu caracter personal sau părților implicate în cauza dvs., în contextul furnizării serviciilor solicitate, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri,

(iii) altor parteneri contractuali și contractanților acestora, afiliaților noștri din cadrul Societății, precum și prestatorilor de servicii ai Societății, incluzând împuterniciții,

(iv) furnizorilor externi din domeniul IT, contabil, fiscal, tehnic, asigurări, servicii cloud, telefonie, e-mail, arhivare,

(v) altor persoane din cadrul entității pe care o reprezentați/în cadrul căreia lucrați/sunteți înmatriculat;

(vi) altor avocați (inclusiv alte forme de exercitare a profesiei cu care colaborăm în furnizarea serviciilor),

(vii) specialiștilor (inclusiv mediatori, consilieri în proprietate industrială), consultanților sau experților implicați în serviciile pe care le acordăm sau în alte proiecte în care suntem implicați;

(viii) persoanelor relevante pentru corespondența primită de către Societate sau altor persoane implicate în proiectele în legătură cu care corespondența a avut loc sau consultanților acestora,

(ix) în cazul organizării de evenimente de către Societate sau cu implicarea acesteia (precum conferințe, webinare), vor putea fi transmise imagini foto/video prin publicarea acestora pe site-ul nostru, sau pe platforme sociale. De asemenea, putem transmite imaginile foto/video către participanții la evenimente sau prezentatori, persoanele care s-au înscris la evenimente, dar nu au mai putut participa, organizațiile profesionale, partenerii contractuali sau împuterniciții Societății cu care colaborăm în contextul acestor evenimente.

 

1.11 Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Putem să transferăm datele dvs. cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este considerat necesar.

În situații excepționale, dacă este necesar, putem transfera datele dvs. cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție.

Ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile. De asemenea, orice transfer de date personale în state în afara Spațiului Economic European se va face doar în măsura necesară scopurilor de prelucrare menționate în această Politică de Confidențialitate.

 

1.12 Modificările aduse Politicii de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate prin mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

This site places cookies on your device to offer you a better browsing experience. You can visit Privacy Policy page to find out more about how we use cookies and how you can change your settings. If you continue browsing our site, we’ll assume you agree to our cookie use.